CHI BỘ ĐẢNG

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG TRẦN TẾ XƯƠNG CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU                                                        DANH SÁCH ĐẢNG…